2021 – Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR)