2019 – Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR)