Πρόταση Ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου (C.A.R.)